Wat als één bewoner zeer storend is voor de rest van de mede-eigendom?

1 december 2019

Het komt jammer genoeg regelmatig voor dat binnen een vereniging van mede-eigenaars één bewoner de boel op stelten zet en de rust voor de andere bewoners grondig

verstoort. Welke mogelijkheden heeft de vereniging van mede-eigenaars om hiertegen op te treden? Indien een huurder zware hinder veroorzaakt is het logisch dat de vrederechter hierin tussenkomt en desnoods de huurovereenkomst laat ontbinden om de huurder te laten uitzetten. Maar wat met een mede-eigenaar die zijn medebewoners het leven zuur maakt? Valt daar wat tegen te beginnen?

De persoon die voor overlast zorgt is een huurder in het gebouw. Is de persoon die voor onrust zorgt in een gebouw een huurder omdat die het huishoudelijk reglement bijvoorbeeld niet naleeft, dan kan de syndicus de verhuurder hierover aanspreken. De verhuurder dient dan op zijn beurt zijn huurder hierover aan te manen om het storend gedrag een halt toe te roepen. Kan geen minnelijke oplossing worden bereikt, dan kan de verhuurder de huurder dagvaarden voor de vrederechter teneinde de huurovereenkomst desnoods te laten ontbinden.

Doet de betrokken mede-eigenaar/ verhuurder geen enkele inspanning om de huurder in gebreke te stellen, dan kan de vereniging van mede-eigenaars zelf beslissen om de

vrederechter te vatten om de huurder desnoods te laten uitzetten.

De persoon die voor overlast zorgt is mede-eigenaar in het gebouw.

Moeilijker is de situatie waarbij een mede-eigenaar de leefregels binnen een vereniging van mede-eigenaars aan zijn laars lapt en ernstige overlast veroorzaakt ten aanzien van de andere mede-eigenaars

In dit geval is het inderdaad minder evident om op te treden tegen de betrokken bewoner. Eigendomsrechten kunnen immers niet zomaar worden aangetast.

Voor zover de hinder slaat op gemeenschappelijke delen van een gebouw zal de individuele eigenaar in rechte moeten worden aangesproken door de vereniging van medeeigenaars.

Wanneer de hinder echter betrekking heeft op privédelen dan zal de individuele eigenaar die gestoord wordt in zijn eigendomsrecht de mede-eigenaar die de last veroorzaakt moeten aanspreken en desnoods dagvaarden.

Eigendomsrecht niet absoluut

Het eigendomsrecht is echter niet absoluut! Andere mede-eigenaars hebben immers ook het recht op een rustig gebruik en genot van hun appartement. Indien de overlast werkelijk onhoudbaar is, zal de rechter dienen tussen te komen en de belangen van partijen tegen elkaar af te wegen.

Zo sprak de vrederechter in Anderlecht 2de kanton zich in een dergelijk zaak uit bij vonnis van 17 december 2014. Eén mede-eigenaar in een appartementsgebouw zorgde voor dermate extreme overlast dat de vrederechter besliste om de mede-eigenaar eruit te laten zetten.

De mede-eigenaar verloor op basis van dit vonnis niet zijn eigendomsrecht maar wel zijn feitelijk gebruiksrecht. De mede-eigenaar kon zijn appartement wel nog verhuren of verkopen maar mocht het zelf niet meer bewonen.

Het eigendomsrecht is dus niet absoluut en kan in geval van extreme situaties worden ingeperkt wanneer de rechten van andere bewoners in het gebouw worden geschonden.

(Bron: CIB Vlaanderen)