Update fysieke algemene vergaderingen

7 juni 2021

Sedert de aankondiging van het Zomerplan en de versoepelingen staat onze beroepsconfederatie CIB Vlaanderen in nauw contact met het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om zo snel mogelijkheid duidelijkheid te kunnen bieden rond de consequenties voor algemene vergaderingen. Het doel: maximale flexibiliteit voor de syndici en mede-eigenaars. Vandaag kunnen we hieromtrent een eerste stuk goed nieuws brengen: de federale ministerraad keurt vandaag een KB goed dat voorziet in de verlenging van de maatregelen uit de Coronawet Justitie tot en met 30 september. Tot dan kunnen de syndici gebruik blijven maken van de versoepelde schriftelijke besluitvorming en de mogelijkheid tot uitstel, met de daaraan gekoppelde regelingen inzake begroting, mandaten, …

Fysieke aanwezigheid AV’s

In samenwerking met het kabinet van minister Van Quickenborne blijft onze beroepsconfederatie alles op alles zetten om zo snel mogelijk tot een gezaghebbende communicatie te komen inzake de vraag vanaf wanneer fysieke aanwezigheid op algemene vergaderingen opnieuw zou mogen. Die duidelijkheid zal er moeten komen middels een update van de precieze passage in de FAQ van het Crisiscentrum. Net als het Ministerieel Besluit zal die de komende dagen geüpdatet worden naar aanleiding van het Overlegcomité van vandaag.

Het kabinet hanteert 1 juli als richtdatum. Vanaf dan vervalt immers de verplichting tot telewerk, waardoor we mogen veronderstellen dat ook professionele activiteiten terug toegelaten zijn. Een algemene vergadering wordt als professionele activiteit gekwalificeerd.

Maar, totdat de meest recente versie gepubliceerd is, moeten we een slag om de arm houden.

Prioriteit voor CIB Vlaanderen en het kabinet is nu om de datum van 1 juli bevestigd te krijgen in de FAQ en het Ministerieel Besluit. Daarvoor zijn in de loop van de voorbije weken talloze initiatieven genomen. Totdat we evenwel een verankering kunnen realiseren in de nieuwe versie van het Ministerieel Besluit en de FAQ, met bevestiging door de bevoegde instanties, moeten we voorzichtig blijven in de communicatie. De datum van 1 juli is tot op heden bijgevolg een richtdatum, die voor CIB Vlaanderen en het kabinet logisch is maar die nog bevestigd moet worden.

Ondertussen biedt de verlenging van de versoepelde schriftelijke besluitvorming, alsook de mogelijkheid tot uitstel in de Coronawet Justitie wel reeds de zekerheid aan de syndici dat zij de komende maanden op dit pakket kunnen blijven terugvallen.

Dat is belangrijk. De vaccinatiecampagne is op kruissnelheid maar corona zal op korte termijn niet verdwenen zijn. Er breekt een tijdperk aan waarin een (groeiend) deel van de mede-eigenaars gevaccineerd zal zijn maar niet allemaal. Daarnaast is er een tijdsspanne tussen de eerste en tweede prik, een periode waarin de virologen pleiten voor voorzichtigheid. Vanuit die optiek zal het niet altijd evident zijn om een algemene vergadering fysiek te laten doorgaan, wanneer dat terug zou mogen. Het hybride model biedt een uitweg maar dat is nog nieuw: mede-eigenaars en syndici moeten er ervaring mee opdoen. Lang niet in elk gebouw zal dit soelaas bieden.

Flexibiliteit cruciaal

Het kan tegelijkertijd niet de bedoeling zijn dat de besluitvorming zou moeten stilvallen. Of dat de syndici met praktische problemen geconfronteerd worden door een gebrek aan vergaderlocaties. Die zullen niet allemaal onmiddellijk terug ter beschikking zijn.

Net daarom is de flexibiliteit die nu geboden wordt cruciaal. Boven alles is het doel om de continuïteit in het goed beheer te waarborgen, in het belang van alle mede-eigenaars. Dit maximaal rekening houdend met mede-eigenaars, syndici, … die de komende weken voorzichtig willen blijven, ook al zijn de voorzorgsmaatregelen bij fysieke algemene vergaderingen strikt. Daarom is het belangrijk dat men kan blijven terugvallen op de versoepelde schriftelijke besluitvorming.

Ondertussen is er overigens een traject lopende om samen met het kabinet na te gaan of en hoe we de versoepelde schriftelijke besluitvorming permanent kunnen verankeren als instrument binnen het mede-eigendomsrecht. CIB Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld hiervoor nu snel een doordacht tekstvoorstel voor te leggen aan het kabinet.