Financiële ondersteuning

Het financieel beheer van een appartementsgebouw is en blijft een complexe materie en een extra beslommering voor veel eigenaars. Het financieel team van Patribel Vastgoed neemt deze taak op een professionele manier over en zorgt als een goede huisvader voor een permanent gezonde financiële status van uw gebouw.

Meer over de financiële ondersteuning door Patribel Vastgoed vindt u hieronder:

 • Overname en integratie van het financieel dossier van de vorige syndicus/beheerder;
 • Opmaak van begrotingsramingen op basis van de te verwachten uitgaven, investeringen en ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering;
 • Vorming van een eenmalig vast werkkapitaal;
 • Dateren, controleren en betalen van binnenkomende facturen alsook het opmaken van betalingsdocumenten. Betalingen gebeuren enkel mits een bewijskrachtig stuk;
 • Inboeken, afpunten, nummeren en klasseren van financiële stukken (facturen, nota’s, provisieopvragingen, afrekeningen, bankverrichtingen, etc.);
 • Het verdelen van de kosten over een periodieke afrekening (jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks);
 • De periodieke afrekening wordt opgesteld op basis van de verdeelsleutels, opgenomen in de statuten. Dit wil zeggen dat wij automatisch de opsplitsing maken in de verdeling van de verschillende kostenposten;
 • Indien uw residentie is uitgerust met tussenmeters voor de opname van individuele verbruiken van bijvoorbeeld water en/of verwarming, worden deze verbruiken aangewend voor de opmaak van de periodieke afrekening;
 • Het voorleggen van de periodieke ontwerpafrekening aan de commissaris van de rekeningen en deze in de mogelijkheid stellen om de nodige nazichten te verrichten;
 • De periodieke afrekeningen van de mede-eigenaars zijn steeds overzichtelijk en uniform;
 • Bij verkoop van een kavel wordt de periodieke afrekening tussen de verkoper en de koper gesplitst op datum van de notariële akte;
 • De nodige voorstellen formuleren aan de algemene vergadering houdende de vorming van reservekapitaal rekening houdend met de minimumprovisie die de wet op de mede-eigendom recent heeft voorzien;
 • Permanente opvolging van eigenaarsbijdragen alsook indien nodig overgaan tot aanmaning en invordering ervan;
 • Digitale archivering van alle boekhoudkundige stukken;
 • De goedgekeurde periodieke afrekeningen van de elkaar opvolgende boekjaren kunnen steeds geraadpleegd worden via de portaalsite van de residentie. Toegang tot dit onderdeel van de portaalsite wordt bekomen via een unieke toegangscode per mede-eigenaar;