Nieuwe richtlijn voor algemene vergaderingen

2 juni 2020

De vastgoedmakelaars in verkoop en verhuur konden de afgelopen weken van start gaan. Voor de professionele syndici bleef er echter onduidelijkheid bestaan over de vraag vanaf wanneer er opnieuw algemene vergadering ingericht kunnen worden, met respect voor de veiligheidsvoorschriften. Tegelijkertijd doemt er voor de syndici in het najaar een quasi onmogelijke opdracht op.

Op de vraag wanneer en hoe de syndici kunnen heropstarten heeft de minister zich ondertussen formeel uitgesproken. Dit door middel van een expliciete richtlijn, die met onmiddellijke ingang van kracht wordt. Om je in deze meest volledige en correcte wijze te informeren, nemen we de richtlijn hieronder letterlijk over:

Het volmachtsbesluit nr. 4 stelt dat alle algemene vergaderingen die niet kunnen doorgaan omwille van de veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan de Covid-19 pandemie, moeten worden gehouden binnen de uitgestelde periode van 1 juli tot 30 november. Die formulering laat dus de ruimte voor het houden van een fysieke vergadering, als dat kan zoals hieronder verder gepreciseerd. Het blijft ook toegelaten om de procedure schriftelijk te voeren, eventueel met ondersteuning van tele- of videoconferentie, indien alle mede-eigenaars daarmee instemmen. 

De veiligheidsvoorschriften evolueren voortdurend en laten soms ruimte voor interpretatie. Gelet op de vragen die hierover momenteel rijzen, wensen we te bevestigen dat de vergaderingen op fysieke wijze kunnen doorgaan, evenwel onder een aantal voorwaarden. In plaats van een maximum aantal deelnemers op te leggen, is het belangrijker om na te gaan of de vergadering op een veilige manier kan worden georganiseerd. Het is essentieel dat de deelnemers 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar, hetgeen impliceert dat de vergadering plaatsvindt in een ruimte die is aangepast aan het aantal deelnemers. Indien nodig, kan het aantal deelnemers worden beperkt door slechts één deelnemer per mede-eigendom toe te laten, en eventueel ook gebruik te maken van volmachten. Daarnaast moeten de nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid van eenieder te waarborgen, zoals verder gepreciseerd in de sectorgids.

Hoewel we er ons van bewust zijn dat dit inspanningen vraagt, zijn we er ook zeker van dat de nodige creativiteit en verantwoordelijkheidszin aan de dag kan worden gelegd om de vergaderingen terug op te starten. Het blijft evenwel toegelaten, tot en met 30 juni, om te kiezen voor een uitstel van de vergadering indien de vergadering niet op een veilige manier kan worden georganiseerd. Die uitgestelde vergadering zal dan moeten plaatsvinden tussen 1 juli en 30 november.

De minister stelt in deze richtlijn dat er vanaf nu inderdaad opnieuw algemene vergaderingen georganiseerd kunnen worden. Het standpunt dat wordt verdedigd luidt dat niet gekeken dient te worden naar het samenscholingsverbod. Volgens de richtlijn mag men mensen samenbrengen voor een AV, op voorwaarde dat de zaal groot genoeg is om de afstand van anderhalve meter tussen de mede-eigenaars te garanderen.

De minister geeft het advies om te werken met volmachten. Noteer daarbij wel dat de wettelijke beperkingen conform art. 577-6, §7, 5de lid BW blijven gelden (niet meer dan drie, behoudens indien de grens van 10% van de quotiteiten niet wordt overstegen). Op dezelfde wijze wordt voorlopig niet afgeweken van de unanimiteitsvereiste bij de schriftelijke procedure.

De minister beseft dat dit alles een inhaalbeweging zal vergen en vraagt om hier zo creatief en constructief mogelijk mee om te gaan. Tijdens de zomermaanden gaan er normaal geen vergaderingen door, omdat de mede-eigenaars op vakantie zijn, maar dit jaar zullen er weinig of geen buitenlandse vakanties zijn. Er kan dus eventueel wel wat flexibiliteit worden gevraagd van de mede-eigenaars over de datum. Bovendien, zoals hierboven gesteld, wordt het aantal uitgestelde vergaderingen beperkter nu sommige vergaderingen in juni gewoon zullen kunnen doorgaan.